For International

คำถามที่พบบ่อย

ถาม - อยากส่งออกสินค้าไปออสเตรเลีย ควรทำอย่างไร

ตอบ – ติดต่อกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (Department of International Trade Promotion) กระทรวงพาณิชย์ ที่หมายเลข 1169 หรือดูข้อมูลที่ www.ditp.go.th และ www.thaitrade.com


ถาม – อยากทราบว่าที่ออสเตรเลียมีจัดงานนิทรรศการอะไรบ้าง

ตอบ – หาข้อมูลการจัดงานประชุมและนิทรรศการต่างๆในออสเตรเลีย ได้ที่เว็บไซต์ของสมาคม Exhibition & Event Association of Australasia www.eeaa.com.au โดยดูในช่องตารางกิจกรรมหรือ event calendar เพื่อค้นหางานที่ท่านสนใจ


ถาม – จะเดินทางไปงานสัมมนาและเจรจาธุรกิจที่ประเทศออสเตรเลีย ต้องสมัครวีซ่าประเภทไหน

ตอบ – หากท่านเดินทางไปงานสัมมนาหรือเจรจาธุรกิจเป็นระยะเวลาสั้นๆ ท่านต้องสมัครวีซ่าประเภท Visitor Visa สาขา Business Stream ดูข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าเดินทางไปประเทศออสเตรเลียอย่างละเอียดได้ในเว็บไซต์ของสถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย

http://thailand.embassy.gov.au/bkok/Visas_and_Migration.html หรือเข้าเว็บไซต์ของศูนย์วีซ่าออสเตรเลียโดยตรง ได้ที่ www.vfsglobal.com/Australia/Thailand/


ถาม – สนใจขายอาหารและสินค้าเกษตรให้ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลียมีข้อบังคับเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าประเภทอาหารและการเกษตรอย่างไรบ้าง

ตอบ – หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าเกษตรรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับภาษีนำเข้า คือ กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำ

อ่านรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรฯ www.agriculture.gov.au/import


ถาม – ขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ทั้งเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษี, ระเบียบการส่งออกและอื่นๆได้ที่ไหน

ตอบ – หน่วยงานของไทยที่ดูแลเรื่องข้อตกลงการค้าต่างๆคือ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (Department of Trade Negotiations) กระทรวงพาณิชย์ ดูข้อมูลได้ที่ www.thaifta.com


ถาม – มีช่องทางไหนที่สามารถตรวจสอบบริษัทออสเตรเลีย ว่าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

ตอบ – ท่านสามารถตรวจสอบทะเบียนบริษัทในออสเตรเลียได้ที่ช่อง Search our registers ในเว็บไซต์ www.asic.gov.au


ถาม – ถ้าสนใจทำบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค (APEC Business Travel Card) ต้องติดต่อที่ไหน

ตอบ – คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานไทยที่ดูแลการออกบัตร เข้าเว็บไซต์ได้ที่ www.wtothailand.or.th/card.html