Austrade Guangzhou (澳大利亚贸易投资委员会广州)

12/F Development Center
3 Linjiang Dadao
Zhujiang Xincheng, Guangzhou
China
510623
Tel:+86 20 2887 0188
Fax:+86 20 2887 0201