Austrade Shenzhen (澳大利亚贸易投资委员会深圳)

Rm 6506, Shun Hing Square (Diwang Tower)
No. 5002 Shennan Road East
Shenzhen
China
Tel:+86 755 3338 2567
Fax:+86 755 3338 2568