For International

คณะผู้แทนธุรกิจการบินออสเตรเลียเยือนไทย

Aviation th 2018-2aviation th 5aviation th 3aviation th 4

ออสเตรเลียมีความภาคภูมิใจที่ได้รับการยอมรับในฐานะหนึ่งในผู้นำของอุตสาหกรรมการบินระดับโลก ด้วยศักยภาพในการบริหารการจราจรทางอากาศสำหรับพื้นที่กว่า 11 เปอร์เซ็นต์ของน่านฟ้าทั่วโลก พร้อมด้วยสายการบินที่มีชื่อเสียงด้านความปลอดภัย ออสเตรเลียยังเป็นแหล่งรวมบริษัทด้านนวัตกรรมการบิน รวมทั้งสถาบันชั้นนำด้านการศึกษาและฝึกอบรมการบิน เราจึงมีความพร้อมที่จะร่วมมือกับประเทศไทยนำพาอุตสาหกรรมนี้ให้เหิรฟ้าไปด้วยกัน!

เมื่อเร็วๆ นี้ เราได้เชิญคณะผู้แทนภาคอุตสาหกรรมการบินจากออสเตรเลียมายังประเทศไทย เพื่อร่วมงานสัมมนาอุตสาหกรรมการบินออสเตรเลีย-ไทย และเยี่ยมชมหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลด้านการบิน สถาบันฝึกอบรมการบิน และบริษัทการบินภายในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมการบินของทั้งสองประเทศได้ร่วมกันหาแนวทางในการทำงานที่จะตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นต่อบริการที่ล้ำหน้าและทันสมัย รวมทั้งสามารถรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ได้เป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินของออสเตรเลียได้ที่นี่ https://bit.ly/2IVtJWz

Australia prides itself on its global reputation as a world- class player in the aviation sector. Managing 11 percent of the world’s airspace, with airlines well-renowned for their safety records, a host of innovative aerospace companies and leading education and training institutions - our aviation industry is ready to take off in Thailand!

Our recent Australia-Thailand Aviation Forum and Business Mission provided the ideal opportunity for key players from Australia and Thailand’s Aviation sectors to discuss how they can work together to meet the increasing demand for smarter and more innovative services to support this growing industry.

Learn more about Australian aviation sector at https://bit.ly/2IVtJWz