For International

ไมเนอร์เปิด The Coffee Club Chef Academy แห่งแรกในไทยหวังสร้างเชฟคุณภาพหนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

2018-04 Chef academy 022018-04 Chef academy 01
2018-04 Chef academy 032018-04 Chef academy 04

ความร่วมมืออีกครั้งระหว่างออสเตรเลียและไทยซึ่งจะช่วยผลิตเชฟที่มีคุณภาพสำหรับภายในประเทศและภายในภูมิภาคอาเซียน!

ความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้ทำงานร่วมกับ บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนลและ บริษัทเวิร์คสกิล อินเตอร์เนชันแนลจากประเทศออสเตรเลียในการพัฒนาหลักสูตรเชฟนานาชาติขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของ The Coffee Club Chef Academy ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนลในประเทศไทยเมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับสถาบัน The Coffee Club Chef Academy นี้จะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสำเร็จของ ไทยแลนด์ 4.0 ในแง่ของการพัฒนาทักษะบุคคลากรให้มีมาตรฐานระดับโลก และความร่วมมือดังกล่าวยังจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและไทยในฐานะมิตรประเทศและคู่ค้าสำคัญในภูมิภาคอาเซียนให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

Another great collaboration between Australia and Thailand that will boost the number of highly-skilled chefs across Thailand and ASEAN!

Facilitated by Austrade and supported by the Thai Office of Vocational Education Commission, Ministry of Education, Minor International worked with Australia’s Workskills International to develop the ‘International Chef Program’ which will be delivered through the Coffee Club Chef Academy. 

The new Chef Academy will make a significant contribution towards the achievement of Thailand 4.0’s ambitions to develop world class industry skills. The collaboration further strengthens ties between Australia and Thailand, important friends and partners in the exciting ASEAN region